Witam serdecznie!

Pragn� Pa�stwa zaprosi� do restauracji Virga, kt�ra wkroczy�a w drugie 10-lecie swej dzia�alno�ci. W ci�gu tego pi�knego okresu ka�dego klienta witali�my ze staropolsk� go�cinno�ci�. Pragn�am stworzy� miejsce, kt�re zachowuj�c polsk�, dobr� tradycj� b�dzie jednocze�nie nowoczesne i komfortowe. Spogl�daj�c na minione lata wiem, �e to marzenie uda�o mi si� zrealizowa�.

Podstaw� sukcesu ka�dej restauracji jest przede wszystkim bogate menu z�o�one z niebanalnych, jedynych w swoim rodzaju da�. Przepisy na nie gromadzi�am latami. Spisywa�am je od mojej drogiej babci i cioci, kt�re s�yn�y ze swych oryginalnych potraw i wspania�ych ciast przygotowywanych na specjalne okazje. Zebra�am r�wnie� poka�ny zeszyt przer�nych da�, kt�re tworzy�am sama lub te� zmieni�am inne przepisy, nadaj�c im bardziej zdecydowany smak odpowiednimi przyprawami. Staram si� bowiem, by serwowane w restauracji dania stanowi�y doskona�� harmoni� aromatu i smaku. W piwnicach natomiast pieczo�owicie gromadz� wszelkiego rodzaju roczniki i gatunki alkoholi, podawane stosownie do ka�dego zam�wienia.

Dzi�ki temu go�cie chwal� nasz� kuchni� i wci�� wracaj� do tego malowniczego zak�tka Szczecina, gdzie po�o�ona jest restauracja Virga.


w�a�cicielka restauracji Virga

Zapraszamy i �yczymy smacznego!
Zbigniew Czuchryta i Jolanta Zdobylak
w�a�ciciele restauracji Virga

Restauracja Virga, al. Wojska Polskiego 245, 71–346 Szczecin
tel. +4891 452 63 74, e-mail: virga@virga.com.pl
powitanie | organizujemy | menu | galeria | prasa | kontakt
copyright © 2011 Restauracja Virga
Projekt: Agencja Reklamowa MADISON